Verklarende woordenlijst: O

Op deze pagina een tabel die afkortingen, medische termen en een aantal moeilijke woorden verklaart. Deze vinden hun toepassing in de biochemie, reguliere-, alternatieve-, additieve- en complementaire geneeskunde. In deze tabel staan alle woorden die met een 'O' beginnen. Voor de andere letters van het alfabet hebben we aparte pagina's gemaakt. Deze zijn te bereiken via het horizontale link-alfabet direct boven en onder de tabel.
ABCDEFGH I JKLMN • O • PQRSTUVWXYZ
Afkorting of woord: Verklaring:
O 1: Eén der bloedgroepen.
2: Symbool voor het zuurstof element (oxygenium) uit het periodiek systeem.
OA 1: Oliezuur, een belangrijk omega-9 vetzuur.
2: Osteo-artritis.
OAB Overactieve blaas.
OAC Oraal anticonceptiemiddel, orale anticonceptie of anticonceptiva.
OAE Oto-akoestische emissie.
OAF Osteoclast activerende factor.
OAS Orale anti-stolling.
OATP Organisch anion-transporterend polypeptide.
OATP-C Organisch anion-transporterend polypeptide-C.
OBAG Overlegorgaan beroepsverenigingen in de Antroposofische gezondheidszorg.
Obdormitie of obdormitio Het zogenaamde 'slapen' van armen of benen.
Obductie Lijkschouwing, het werkwoord is obduceren. Sectie en autopsie worden ook gebruikt.
Obesitas Corpulentie of vetzucht.
Object Een voorwerp wat onderzocht wordt.
Objectief Een uit meerdere lenzen bestaand systeem in een optisch toestel. Dit kan bijvoorbeeld een camera, microscoop, röntgenapparaat of een toestel voor oogmetingen zijn.
Obligaat Noodzakelijk, onvoorwaardelijk of verplicht.
Obliterans Obliteratie - zie hieronder - veroorzakend.
Obliteratie of obliteratio Het verstoppen, verschrompelen, dichtgroeien of dichtslibben van holten of vaten in het lichaam.
Oblivio Vergeetachtigheid.
Oblongata Verlengd.
Obscuratie of obscuratio Verduistering.
Observatie Waarneming.
Obsessie of obsessio Bezetenheid of dwanggedachte.
Obsoleet Niet meer in gebruik of verouderd.
Obstetrica Vrouwelijke arts-verloskundige, specialist in de verloskunde.
Obstetricus Mannelijke arts-verloskundige, specialist in de verloskunde.
Obstetrie Verloskunde.
Obstetrix Vroedvrouw.
Obstipatie of obstipatio Verstopping.
Obstructie of obstructio Afsluiting of belemmering.
Obturatie of obturatio Afsluiting.
Obturator Afsluiter of sluitplaat.
OC Opvangcentrum.
Occipitaal Met betrekking tot het achterhoofd.
Occlusief Afsluitend.
Occult Niet direct waarneembaar of verborgen.
Occultisme Leer van het occulte.
OCenW Onderwijs, cultuur en wetenschappen (ook: OCW).
OCM Oefentherapeut Cesar en Mensendieck.
OCMW Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, er zijn talrijke van deze centra.
OCP Organochloor pesticide.
OCPS Obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis.
OCS Obsessieve compulsieve stoornis. Deze steeds opnieuw optredende (recidief) en aanhoudende dwanghandelingen (compulsies) werden vroeger ook wel dwangneuroses genoemd.
OCSW Onderwijs, cultuur, sport en welzijn.
OCT Optische coherente tomografie.
Oculus Het oog.
OCW Onderwijs, cultuur en wetenschappen (ook: OCenW).
OD Oculus dexter ofwel het rechter oog.
ODB Open ductus Botalli.
ODC 1: Ornithine-decarboxylase.
2: Zuurstof dissociatie-curve.
Odor Geur, reuk of stank.
OD Oculus dexter, het rechter oog.
ODB Open ductus Botalli.
Odontalgie Kiespijn of tandpijn, pijn in één of meer elementen van het gebit.
Odonticum Een middel tegen kiespijn. Odontica is het meervoud.
Odontitis Ontsteking van één of meer gebitselementen. Normaal zeggen we dan een ontstoken kies of tand.
Odontogeen Uitgaande van een kies of tand.
Odontoliet Tandsteen.
Odontologie 1: Tandheelkunde.
2: Kennis van het gebit.
ODR Optische densiteits-verhouding.
ODS Oculus dexter et sinister, het rechter en linker oog.
OEC Ortho-ergisch contact.
Oedeem of oedema Een ophoping van vocht in het weefsel.
Oestrogeen, oestrogenen Hormonale stoffen die de geslachtskenmerken ontwikkelen, instandhouden en periodieke veranderingen in de geslachtsorganen van de vrouw aansturen.
OFC Orbitofrontale cortex.
OFD Oraal-faciaal digitaalsyndroom.
Officinalia of officinalis De geneesmiddelen die volgens de officiële lijst of farmacopee in een apotheek voorradig moeten zijn.
OFO Oriënterend fertiliteits onderzoek. Een OFO dient de oorzaken te vinden, die belemmerend werken op het ontstaan van een zwangerschap. Met behulp van de gegevens van het OFO kan een behandelplan worden opgesteld.
Oftalmie of ophthalmia Oogontsteking.
OFZ Overleg farmaceutische zorg.
OG Orthomoleculaire geneeskunde.
OGD Oesofago-gastro-duodenoscopie.
OGGZ Openbare geestelijke gezondheidszorg.
OGT Opthalmotrope genetische therapie.
OGTT Orale glucose tolerantie test. De OGTT wordt uitgevoerd om een indruk te krijgen van de suikerhuishouding. Na het drinken van suikerwater (glucose opgelost in water) wordt de bloedsuikerspiegel bepaald. Wanneer de suikerhuishouding in orde is zal de bloedsuikerspiegel na suikerbelasting moeten dalen tot een bepaalde waarde. Dit onderzoek wordt nuchter uitgevoerd. De test wordt gebruikt in de diagnostiek van zwangerschapsdiabetes en zo nodig in de diagnostiek van suikerziekte.
OGZ Openbare gezondheidszorg.
OHO Open-hart operatie.
OHS Ovariële hyperstimulatie.
OHSS Ovarieel hyperstimulatie-syndroom.
OI 1: Osteogenesis imperfecta.
2: Ovulatie-inductie. OI dient alleen plaats te vinden bij vrouwen die zelf geen (anovulatie) of in een hele lage frequentie ovulaties of eisprongen hebben en die zwanger willen worden. Het blijkt een nogal intensieve en potentieel gevaarlijke behandeling te zijn.
OIO Onderzoeker in opleiding.
OK Operatiekamer.
OKPZ Ontwikkeling kwaliteitsbeleid paramedische zorg.
OKT Ortho, Kung, T-cellen. De afkorting OKT wordt gebruikt voor het benoemen van bepaalde monoklonale antistoffen. Deze worden gebruikt bij de typering van lymfocytaire elementen. De afkorting OKT is nu vervangen door CD ofwel clusters die zich verschillend ontwikkelen.
OKZ Ouder- en kind zorg.
Oleosum Een olieachtig geneesmiddel.
Oleum Olie.
Olfactorium Reukmiddel.
Oligo- In samenstellingen: gering of te weinig.
OLVG Onze lieve vrouwe gasthuis.
OMA Otitis media acuta. Bij kinderen komt OMA vaak voor en ontstaat veelal na, of gepaard aan, een ontsteking van de neusslijmvliezen (rinitis) of andere infecties van de neus-keelholte (nasofarynx). Micro-organismen komen dan via de buis van Eustachius in het middenoor terecht. Bij wat oudere kinderen en volwassenen geneest otitis media acuta meestal vanzelf.
Omalgie of omalgia Pijn in de schouder.
OME Otitis media met effusie wordt ook wel otitis media serosa genoemd. OME komt voornamelijk bij jonge kinderen voor omdat zij een nauwe buis van Eustachius hebben die gemakkelijk verstopt raakt. Een ophoping van vocht achter een gesloten trommelvlies, zonder een plotseling optredende infectie, noemt men otitis media met effusie. Dit kan ontstaan door ziekteverwekkende bacteriën in het middenoor of het niet goed functioneren van de buis van Eustachius.
Omega-3 Deze aanduiding staat voor een familie van meervoudig onverzadigde vetzuren. Tot de omega-3 familie behoort ook één van de essentiële vetzuren, namelijk alfa-linoleenzuur of afgekort ALA.
Omega-6 Ook de omega-6 vetzuren vormen een familie en behoren tot de meervoudig onverzadigde vetzuren. De zogenaamde dubbele binding in hun moleculenketen bevindt zich niet op de derde maar op de zesde plaats. Ook deze familie herbergt één van de essentiële vetzuren, namelijk linolzuur of afgekort LA.
Omega-9 De aanduiding omega-9 staat hier voor een familie van enkelvoudig onverzadigde vetzuren. Het oliezuur - afgekort OA - is hier de belangrijkste vertegenwoordiger.
OMF Oscillerend magnetisch veld.
OMG Ortho-manuele geneeskunde.
OMIM Online Mendeliaanse overerving bij de mens.
Omineus Ongunstig, onheilspellend, slecht of op een ongunstige afloop wijzend.
OMP Orotidine-monofosfaat.
OMR Oculo-motorische regulatie.
OMS Orde van medisch specialisten.
Oncocyt Cel van een gezwel of gezwelcel.
Oncogeen Gezwelvormend of gezwelveroorzakend.
ONK Oor, neus en keel.
ONT Organisatie van Nederlandse tandprothetici.
Onyx Nagel.
OOA Onderzoekschool oncologie Amsterdam.
OOB Oordeel over de ondergane behandeling.
OOR Onderwijs- en opleidingsregio.
Opaak of opacus Donker, ondoorschijnend of troebel.
Opacitas of opaciteit Ondoorschijnendheid of de mate van ondoorlatendheid voor licht.
OPC Oligomere proanthocyanidinen of procyanidinen. OPC wordt gevonden in de schors, vliezen en houtachtige delen van planten. Verder kunnen deze cyanidinen gewonnen worden uit druivenpitten.
OPCA Olivo-ponto-cerebellaire atrofie.
OPD Oncologisch patiënten dossier.
OPFE Oestrogeen positief terugkoppelings-effect.
OPG 1: Oculo-plethysmografie.
2: Onderlinge pharmaceutische groothandel.
3: Omni Podo genootschap. Podoposturale therapie voor voet-, rug- en andere houdings-klachten. Podoposturale therapie is een wijze van behandelen waarbij klachten worden beïnvloed door middel van individueel aangemeten inlegzolen. De therapie berust op het verschijnsel dat elke afwijking van de stand van de voeten een standsafwijking hoger in het lichaam met zich meebrengt. Omgekeerd heeft elke houdings-afwijking een verandering van de voetstand tot gevolg. Deze stands- en houdings-veranderingen kunnen leiden tot diverse klachten waaronder chronische kniepijn, heuppijn, rugpijn en nekpijnen.
OPK Onafhankelijke periodieke kwaliteitstoetsing.
OPOZ Onderzoekscentrum preventie overgewicht Zwolle.
OPP Oculo-pneumo-plethysmografie.
Oppressie of oppressio Een gevoel van beklemming of benauwdheid.
OPS 1: Organisch (organo-) psychosyndroom.
2: Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis.
Optimum Het beste of gunstigste geval.
OPV Oraal poliomyelitis vaccin.
OR Ondernemingsraad.
Oraal Via de mond of in de richting naar de mond.
Orchis Teelbal, testis of zaadbal.
Orchitis De ontsteking van een teelbal.
ORDE Orde van medisch specialisten.
Orexie Eetlust.
Organel, organellen De binnen een cel gelegen structuren, bijvoorbeeld de celkern.
Organisme Een levend wezen of individu als een geheel van cellen, organen en weefsels.
Orificium Een opening of uitmonding.
Origo De oorsprong of bevestigingspunt.
Ornithine Een aminozuur.
OROS Oraal osmotisch (geneesmiddel).
Orotaat Orotaten zijn mineraalzouten van orootzuur, dat lange tijd de aanduiding vitamine B13 droeg. Er bevindt zich vrij veel orootzuur in de melk van schapen, geiten en koeien. Deze zouten kunnen de membranen van de lichaamscellen passeren en zijn zodoende van belang bij onder andere de energie-stofwisseling.
ORS 1: Orale rehydratie solutie.
2: Oraal rehydratie zout.
3: Omgaan met het risico van straling.
ORT Orale rehydratie therapie.
Orthomoleculair Orthomoleculaire voedingstherapie als aanvulling op onze dagelijkse voeding, bij een tekort of hevige inspanningen.
Os Symbool voor het osmium element uit het periodiek systeem.
OS 1: Osteoporose stichting.
2: Oculus sinister, het linker oog.
3: Osteo-synthese.
OSAS Obstructief slaapapneusyndroom.
OSO Organisatie samenwerkende ouderenbonden.
Osteo- In samenstellingen: been of bot.
Osteoclasie Een door een verhoogd aantal osteoclasten veroorzaakte abnormale afbraak van bot. Dit kan bijvoorbeeld optreden bij een gestoorde fosfaat- en kalk-stofwisseling.
Osteoclast Een beenweefsel oplossende reuzencel.
Osteocyt Een in het beenweefsel gelegen beencel.
Osteogeen Beenvormend, uit beenweefsel gevormd.
Osteomyelitis Ontsteking van het beenmerg en beenweefsel.
Osteopenie Osteopenie is een voorstadium van osteoporose. Er is al wel een afname van de hoeveelheid botmassa te zien. De sterkte van het bot is echter nog niet zodanig aangetast dat er al bij normale belasting een breuk zal optreden. Zie ook: botontkalking en osteoporose.
Osteoporose of osteoporosis Osteoporose is een aandoening met een plaatselijk of algemeen optredende afbraak van botweefsel waarbij de dichtheid van de beenderen steeds verder afneemt. De afbraak van weefsel is dan groter dan de opbouw. Hierdoor verzwakken de botten en neemt de kans op botbreuken natuurlijk toe. Op jaarbasis breken ruim 50.000 mensen ouder dan 55 jaar een bot als gevolg van osteoporose. Niet alleen oudere mensen kunnen osteoporose krijgen, de aandoening komt ook voor bij jongere mensen. Wereldwijd krijgen 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 8 mannen boven de 55 jaar osteoporose. In het algemeen komt osteoporose dus vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Een groot percentage van de mensen met osteoporose weet zelf, vaak jarenlang, niet dat ze deze aandoening hebben. Totdat ze plotseling een arm of been breken... Het is in Nederland één van de meest voorkomende aandoeningen geworden, dit ook vanwege de doorzettende vergrijzing van de bevolking. Zie ook: botontkalking en osteopenie.
Osteosclerose Het harder worden van het beenweefsel waardoor de kans op breuk toeneemt.
Ostitis Ontsteking van been of beenweefsel.
OTC Zonder recept verkrijgbaar, een zelfmedicatie-middel of zelfzorgmedicatie.
Otitis Oorontsteking.
Otorragie Een bloeding uit het oor.
OTS Onder toezicht stelling.
OTV Orale tyfus-vaccinatie.
OU Open universiteit.
OUNL Open universiteit Nederland.
OUS Onderste uterus-segment. Dit is het bovenste gedeelte van de baarmoederhals.
OV Onverzadigd vet.
Ova Het meervoud van ovum of eicel.
Ovaritis of ovariitis Ontsteking van het ovarium.
Ovarium Eierstok, de vrouwelijke geslachtsklier.
Overgevoeligheid Het bovengemiddeld reageren van weefsels.
Oviduct of oviductus De eileider.
OvMS Orde van medisch specialisten.
OVN Optometristen vereniging Nederland. Optometrie is in Nederland nog een vrij jong en onbekend beroep. In de meeste Engelstalige landen is optometrie al tientallen jaren een zelfstandig beroep in de eerstelijns gezondheidszorg. In ons land is het beroep sinds 1988 in ontwikkeling en op 15 november 2000 officieel opgenomen in de Wet BIG. Vanaf dat moment is de optometrist wettelijk erkend als zorgverlener in de oogzorg.
Ovulatie Het maandelijks uitstoten van een rijpe maar niet bevruchte eicel, de eisprong.
Ovulum Eicel of eitje.
Ovum Ei of eicel, het meervoud is ova.
Oxide of oxyde Een scheikundige verbinding met zuurstof zodat er oxidatie optreedt.
OXT Oxytocine.
Oxytocine Een door de achterkwab van de hypofyse afgescheiden hormoon. We hebben op de website ook een artikel over de endocriene hormonen.
OZIS Open zorg informatie systeem.
OZR Oogziekenhuis Rotterdam.
OZT Onderhouds-zuurstofbehandeling thuis.
ABCDEFGH I JKLMNOPQRSTUVWXYZ
homebioresonantiebiotensorcraniosacraalelectroacupunctuur
fytotherapiehomeopathiekleurenpunctuurorthomoleculairlinks
ayurvedanieuwscontactcurriculum vitaedisclaimertesten
• • • artikelenoverzicht van de website • lexicon • zoeken • • •