Verklarende woordenlijst: J en K

Op deze pagina een tabel die afkortingen, medische termen en een aantal moeilijke woorden verklaart. Deze vinden hun toepassing in de biochemie, reguliere-, alternatieve-, additieve- en complementaire geneeskunde. In deze tabel staan alle woorden die met een 'J of K' beginnen. Voor de andere letters van het alfabet hebben we aparte pagina's gemaakt. Deze zijn te bereiken via het horizontale link-alfabet direct boven en onder de tabel.
ABCDEFGH I • J • KLMNOPQRSTUVWXYZ
Afkorting of woord: Verklaring:
J 1: Het symbool voor de eenheid Joule.
2: Symbool voor het jodium of jood (iodine) element uit het periodiek systeem.
JA Juveniele artritis.
JAB Jongeren advies bureau.
JAC Jongeren adviescentrum.
Jacketkroon Een porcelijnen prothetische kroon op een tand.
Jactatie of jactatio Het onrustige woelen van een zieke die koorts heeft.
JAIB Jongeren advies en informatie bureau.
JAK Janus kinase.
JB Junctionele bradycardie.
JCA Juveniele chronische artritis.
JD Juveniele diabetes.
Jejunalis Met betrekking tot de nuchtere darm ofwel jejunum.
Jejunitis Ontsteking van het jejunum ofwel de nuchtere darm.
Jejunostomie Het via de buikwand maken van een opening naar de nuchtere darm of jejunum.
Jejunum De zogenaamde nuchtere darm. Dit is - met een lengte van ongeveer 2,5 meter - het middelste deel van de dunne darm. Het is een vervolg op de twaalfvingerige darm of duodenum. Dit gedeelte van de dunne darm gaat vervolgens over in de kronkeldarm ofwel ileum.
Jetlag De 'transatlantische kater', het door een lange vliegreis ontregelde biologische ritme. Een aantal kenmerken hiervan zijn moeilijk slapen, concentratiestoornis, vermoeidheid en een slechte eetlust.
Jeugdpuistjes Zie: acne.
JG Juxta-glomerulair.
JGA Juxtaglomerulair apparaat.
JGZ Jeugd gezondheidszorg.
JH Juvenile hemochromatose of haemochromatosis.
JIA Juveniele idiopathische artritis.
Jicht Gewrichtsontsteking of artritis (arthritis) urica. We kennen verschillende vormen van jicht.
JIP Jongeren informatie punt.
JMD Juveniele macula-degeneratie. Het is een erfelijke vorm van macula-degeneratie die al op jonge leeftijd optreedt.
JME Juveniele myoclonus epilepsie.
Jodisme Een door jodium (jood) veroorzaakte chronische vergiftiging.
Jodium Zie: jood.
Jodiumtinctuur In verdunde alcohol opgelost jodium en natriumjodide. Het vormt een middel met desinfecterende eigenschappen.
Jododerma Een door jodium (jood) veroorzaakte huidafwijking.
Jodofoor Ingewikkelde verbindingen van jodium met in water oplosbare stoffen vallen onder de verzamelnaam jodofoor.
Jodothyrine Synoniem voor thyroïdine.
Jood of jodium Een chemisch element. Het heeft desinfecterende eigenschappen in een verbinding met natrium. Wordt verbonden met kalium, als joodkalium, toegepast bij o.a. hoestdranken en chronische ontstekingen.
Joodkalium Deze verbinding met jodium wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het behandelen van een kliergezwel, arteriosclerose, syfilis en verschillende chronische ontstekingen.
Joodtinctuur Zie: jodiumtinctuur.
JoPla Jongeren platform van, voor en door jongeren met een handicap.
Joule Eenheid van arbeid of energie. Wordt gebruikt om de hoeveelheid energie (calorieën) in voedingsmiddelen aan te geven; 1 Joule = 0,239 calorie.
JOZ Jaaroverzicht zorg.
Js Jouleseconde. De jouleseconde staat voor een joule vermenigvuldigd met een seconde. Het is een eenheid van electrisch arbeidsvermogen.
JUCO Junior co-assistent.
Jugulum De kuil boven het borstbeen.
Junctie Verbinding of samenvoeging.
Junctura Verbinding.
Junk of junkie Een verslaafde aan drugs.
Juveniel of juvenilis Op jeugdige leeftijd, jeugdig of tot de jeugd behorend.
Juxta In samenstellingen: in de buurt gelegen of nabij.
Juxtapositie Een samenvoeging van twee stukken darm.

Verklarende woordenlijst: K

Omhoog

Afkorting of woord: Verklaring:
K 1: Symbool voor het kalium element uit het periodiek systeem.
2: Kelvin, naast Celsius een eenheid voor temperatuur.
3: Afkorting van kilo = duizend.
4: Het essentiële aminozuur lysine.
K&Z Kind en ziekenhuis.
KA 1: Keratoacanthoom.
2: Kilo-ampère ofwel 1000 ampère.
KAB Klachtencommissie alternatieve behandelwijzen.
KAG Keuringsraad aanprijzing gezondheidsproducten.
Kakidrosis De door een verhoogde afscheiding van zweet veroorzaakte onaangename lichaamsgeur.
Kakosmie Het ruiken van vieze geuren.
Kalium Het scheikundig element kalium (symbool: K) komt, voornamelijk in de cellen, als een belangrijke electrolyt in het lichaam voor.
Kalk Dit is calciumcarbonaat. Men gebruikt meestal het woord calcium, afgekort Ca.
Kallikreïne Een eiwitsplitsend enzym dat kininogeen omzet in kinine.
Kamerwater De vloeibare inhoud van de achterste en voorste oogkamer.
Kampogen Een door een tekort aan vitamine A en vitamine B veroorzaakte teruggang in de kwaliteit van de oogzenuw.
Kanker De vorming van kwaadaardige gezwellen in het lichaam. We zien hierbij vaak een sterke woekering.
Kardinaal Hoofdzakelijk of voornaamste.
Kardinaalstong Een verschrompelde purperrode tong.
Karteldarm of colon Het tussen blindedarm en endeldarm gelegen deel van de dikke darm.
Karyo- In samenstellingen: met betrekking tot de celkern.
Karytas Het membraan van de kern oftewel kernmembraan.
Kata- In samenstellingen: omlaag.
Kataboliet Katabole metaboliet.
Katabolisme De afbraakstofwisseling waarbij energie vrijkomt door het uiteenvallen van samengestelde verbindingen.
Katalysator Dit is een stof die, zonder zelf ontleed te worden, een chemisch proces bespoedigt of vertraagt.
Katalyse Het effect (katalyseren) van een katalysator zoals bijvoorbeeld een enzym. Dit effect kan dan een versnelling of vertraging van een scheikundige reactie opleveren.
Katalytisch De invloed van een katalysator ondergaan.
Kataplexie Een plotseling verlies van spierspanning.
Kathepsine Dit is een enzym wat eiwit splitst.
Kathode De negatieve pool van bijvoorbeeld een batterij.
Kation Een positief geladen ion.
KB Kortdurende behandeling.
KBA Keto-beta-boswellia-zuur.
KBO Katholieke bond van ouderen.
KBOH Kwaliteits- en bruikbaarheids onderzoek van hulpmiddelen.
KC 1: Kupffercel.
2: Kevlar koolstof.
3: Keratoconus (cornea conica).
4: Kilocycle. 1 kilohertz (kilocycle) = 1000 hertz
kcal Kilocalorie. 1 kcal = 1000 calorieën.
KCHL Klinisch-chemisch en hematologisch laboratorium.
KCL Klinisch chemisch laboratorium.
KCO Kenniscentrum overgewicht.
kD Kilodalton. 1 kD (kDa) = 1000 dalton
kDa Kilodalton. 1 kDa (kD) = 1000 dalton.
KDAM Kinderen van moeders die afhankelijk van drugs zijn.
KDV Kinderdagverblijf.
KE Kinetische energie.
KEAC Klinisch ecologisch allergie centrum.
Kegeltand Een te kleine en abnormaal gevormde tand.
KEL Kippenei-lysozym.
Kelis Litteken of vlek.
KEMO Kerncommissie ethiek medisch onderzoek.
KenBiS Kenniscentrum bipolaire stoornissen.
Keratalgie of keratalgia Een pijnlijk hoornvlies van het oog.
Keratitis Ontsteking van het hoornvlies (cornea) van het oog.
Keratomycose Een schimmel die het hoornvlies van het oog doet ontsteken.
Keratose of keratosis Dit is een abnormale verhoorning van de huid.
Keratotomie Het insnijden of doorsnijden van het hoornvlies in het oog tijdens een operatie.
Ketosteroïden Dit zijn androgene stoffen zoals androsteron, oestron, progesteron en testosteron.
kg Kilogram. 1 kg = 1000 gram.
KG Kippenglobuline.
KGC Klinisch genetisch centrum.
kgLG Kilogram lichaams-gewicht.
kgm Kilogrammeter, een eenheid van arbeid of arbeidsvermogen. 1 kgm is de arbeidskracht die benodigd is om een gewicht van 1 kg één meter op te heffen.
KGO Klinisch geneesmiddelen onderzoek.
KGS Ketogeen-steroïden.
KGVT Kinder-gezinsvervangend tehuis.
kGy Kilogray. 1 kGy = 1000 gray.
KH De afkorting voor koolhydraat.
KHT Kinderlijke harttonen.
kHz Afkorting voor kilohertz. 1 kHz = 1000 hertz oftewel 1000 wisselingen of trillingen per seconde.
KI 1: Kaliumjodide.
2: Kleurindex.
3: Kinetische interceptor.
4: Kunstmatige inseminatie.
KID Kunstmatige inseminatie (KI) door middel van sperma dat werd geleverd door een donor.
KIE 1: Kallikreïne-inactiverende eenheid.
2: Kunstmatige inseminatie (KI) met sperma van de man of echtgenoot. De afkorting KIH wordt ook gebruikt, zie ook: IUI.
Kiem Een micro-organisme.
Kiemblad We kennen een buiten-, midden- en binnen-kiemblad. Het is een laag cellen waarover het embryo zich in een vroeg stadium verdeelt.
KIH Kunstmatige inseminatie (KI) met sperma van de echtgenoot. De afkorting KIE wordt ook gebruikt.
Kijkoperatie Een operatie die wordt uitgevoerd met behulp van een endoscoop, een instrument om holten of inwendige kanalen in het lichaam te bekijken. Een kijkoperatie wordt ook wel sleutelgatchirurgie of minimaal-invasieve chirurgie genoemd.
KIKB Kortdurende intensieve klinische behandeling.
Kilo- In samenstellingen: duizend.
Kinase Activator van een enzym.
Kinesiatrie Heilgymnastiek of oefentherapie.
Kinesiologie De bewegingsleer, kennis van de functies van gewrichten en spieren.
Kinesis De leer van de bewegingskracht of bewegingsleer.
Kinesthesie Het door onze spierbewegingen gewaarworden van beweging.
Kinetica Zie kinesis hier boven.
Kinetiek Zie kinesis hier boven.
Kinine Een koortswerend alkaloïd dat gewonnen wordt uit de bast van de kinaboom.
Kininen Een verschillende functies vervullende groep weefselhormonen, het zijn peptiden.
Kininogeen Een nog niet actief voorstadium van kininen.
Kinocilium Trilhaar.
Kionitis Ontsteking van de huig.
Kiotomie Een operatieve ingreep waarbij de huig wordt ingekort.
KIR Killer-cel remmende (inhibitoire) receptor.
KIS Klachten informatie systeem.
KITTZ Kwaliteits-instituut voor toegepaste thuiszorg.
KIZA Kennissysteem infectieziekten en arbeid.
kJ Kilojoule, een eenheid van electrisch arbeidsvermogen. 1 kJ = 1000 joule.
KJP Kinder- en jeugdpsychiatrie.
KKC Kwaliteits- en kenniscentrum.
KKM Keten kwaliteit melk.
KKP Kortdurende klinische psychiatrie.
KKV Korte keten vetzuren.
KL Kinder-leeftijd.
Klebsiella Een commensaal in de darm en luchtwegen levend geslacht van bacillen. Bij een plaatselijk verminderde weerstand kunnen ze echter ziekmakend werken.
Kleincellig Een cel met als kenmerk een normale kern (nucleus) maar met weinig vloeibaar bestanddeel of celplasma er omheen.
KLEM Vereniging van klinisch embryologen.
Klier Een orgaan dat een product (secreet) afscheidt. We onderscheiden klieren die d.m.v. een afvoerbuis afscheiden (exocrien) en deze waarbij het product, in dit geval een hormoon, direct door het bloed wordt opgenomen (endocrien). Afscheidingen van exocriene klieren zijn bijvoorbeeld urine en zweet.
KLM Het gaat hier niet over een maatschappij, vliegtuigen of vliegen maar over de klub lange mensen. De vereniging KLM doet aan behartiging van belangen, offline informatievoorziening en organiseert verschillende sociale activiteiten.
km Kilometer. 1 km = 1000 meter.
KM Kurzrock-Miller. Het is een test in het laboratorium. De laborant brengt het afgenomen slijm van de baarmoederhals samen met het sperma van de partner of met donor sperma. Vervolgens wordt de aanwezigheid en de mate van beweeglijkheid van de zaadcellen in het slijm beoordeeld.
KMI Kupperman menopause index.
KMLO Kort middelbaar laboratorium onderwijs.
kN Kilonewton. 1 kN = 1000 newton.
KNAW Koninklijke Nederlandse akademie voor wetenschappen.
KNCV 1: Koninklijke Nederlandse chemische vereniging.
2: Koninklijke Nederlandse centrale vereniging tot bestrijding van tuberculose.
KNDB Koninklijke Nederlandse drogisten bond. De KNDB is de sociaal economische brancheorganisatie die de belangen van zelfstandige ondernemers in de drogisterijbranche behartigt.
Knesmos of knesmus Jeuk of jeukziekte.
KNF Klinische neuro-fysiologie.
KNGF Koninklijk Nederlands genootschap voor fysiotherapie.
Knidosis Netelroos.
KNMG Koninklijke Nederlandse maatschappij tot bevordering der geneeskunst.
KNMP Koninklijke Nederlandse maatschappij ter bevordering der pharmacie.
KNMVD Koninklijke Nederlandse maatschappij voor diergeneeskunde.
KNN Stichting kinesiologisch netwerk Nederland. De stichting KNN is een onafhankelijke organisatie voor iedereen die met spiertesten werkt of erin geïnteresseerd is.
KNO Afkorting van keel, neus en oor (heelkunde).
KNOV Koninklijke Nederlandse organisatie van verloskundigen.
KOAG 1: Koepelorganisatie alternatieve geneeswijzen.
2: Keuringsraad openlijke aanprijzing geneesmiddelen.
Kokervisus of kokerzien Een beperking van het gezichtsveld.
Kokkogeen Door kokken of coccen veroorzaakt.
Kommabacil Een gekromde bacil die lijkt op de vorm van een komma.
Koolhydraat Tot de koolhydraten behoren onder andere cellulosen, pectinen, suikers en zetmeel. De elementen koolstof, waterstof en zuurstof vormen als organisch-chemische verbinding een koolhydraat.
KOPAC Kwaliteit, ontsteking, plaveiselcelepitheel, andere afwijkingen en endocervicale afwijkingen van het cilinderepitheel.
Koper Een sporenelement.
KOPP Kinderen van ouders met psychiatrische problemen.
Koppen Het zogenaamde 'koppen zetten'. Zie: cupping.
KOV Kleur onderscheidingsvermogen.
KOZ Klinisch onderzoek.
KP 1: Kalium perchloraat.
2: Keratosis pilaris, een op haar gelijkende abnormale verhoorning van de huid.
kPa Kilopascal, een eenheid voor druk. 1 kPa = 1000 pascal.
KPAZ Kernvragenlijst patiënten tevredenheid academische ziekenhuizen.
KPR Afkorting van kniepees-reflex.
Kr Symbool voor het krypton element uit het periodiek systeem.
kRad Kilorad. 1 kRad = 1000 rad.
Krebscyclus Deze cyclus is vernoemd naar H. Krebs, een Duitse biochemicus die leefde van 1900 tot 1981. Zie: citroenzuurcyclus.
KRM Kinase respons modulator.
KS 1: Ketosteroïden.
2: Keratansulfaat.
3: Keratitis sicca, ofwel droge keratitis.
4: Klinefelter syndroom of syndroom van Klinefelter.
5: Kaposisarcoom of sarcoom van Kaposi, kwaadaardige (maligne) aandoening op de huid (huidwoekeringen) of inwendig in het lichaam. Deze aandoeningen kunnen levensbedreigend zijn. Kaposisarcoom wordt vaak gezien bij HIV-positieve personen.
KSGV Katholiek studiecentrum voor geestelijke volksgezondheid.
KSHV Kaposisarcoom herpesvirus.
KSR Kernspin resonantie.
KSRT Kernspin resonantie tomografie.
KT 1: Kombucha thee.
2: Nier transplantatie.
KTC Klacht en tucht commissie.
KTH Katholieke theologische hogeschool.
KUN Katholieke universiteit Nijmegen.
kV Kilovolt. 1 kV = 1000 volt.
kVA Kilovolt-ampère. 1 kVA = 1000 volt-ampère.
KVE Kolonie vormende eenheid.
KVHN Koninklijke vereniging Homeopathie Nederland.
KVI Kernfysisch versneller instituut. Het instituut bevindt zich op de campus van de universiteit van Groningen.
KVO Kind van verslaafde ouders.
KVT Kortverblijf tehuis.
KVW Keuringsdienst van waren.
kW Kilowatt. 1 kW = 1000 watt.
KWF Koningin Wilhelmina fonds Nederlandse kankerbestrijding.
kWh Kilowattuur. 1 kWh = 1000 wattuur.
KWID Kwantitatieve ingrediënten declaratie.
KWIS Kwaliteits informatie- en sturingsysteem.
KWZ Kwaliteitswet zorginstellingen.
KZ 1: Kraamzorg.
2: Krankzinnige.
3: Kinder-ziekenhuis.
KZI Kwaliteitswet zorginstellingen.
ABCDEFGH I JKLMNOPQRSTUVWXYZ
homebioresonantiebiotensorcraniosacraalelectroacupunctuur
fytotherapiehomeopathiekleurenpunctuurorthomoleculairlinks
ayurvedanieuwscontactcurriculum vitaedisclaimertesten
• • • artikelenoverzicht van de website • lexicon • zoeken • • •