Verklarende woordenlijst: E

Op deze pagina een tabel die afkortingen, medische termen en een aantal moeilijke woorden verklaart. Deze vinden hun toepassing in de biochemie, reguliere-, alternatieve-, additieve- en complementaire geneeskunde. In deze tabel staan alle woorden die met een 'E' beginnen. Voor de andere letters van het alfabet hebben we aparte pagina's gemaakt. Deze zijn te bereiken via het horizontale link-alfabet direct boven en onder de tabel.
ABCD • E • FGH I JKLMNOPQRSTUVWXYZ
Afkorting of woord: Verklaring:
E 1: Eenheid.
2: Het aminozuur glutamaat.
EAA Essentieel aminozuur.
EA-AggEC Entero-adherente-aggregatieve E. coli.
EACA Epsilon amino-capronzuur.
EADV Beroepsorganisatie voor diabetes zorgverleners. De EADV maakt zich sterk voor een stevige positie van hun leden in het werkveld en de maatschappij. Het lidmaatschap staat open voor alle verpleegkundigen en BIG-geregistreerde praktijkondersteuners die in de diabeteszorg werken. Praktijkondersteuners zonder verpleegkundige achtergrond blijken van harte welkom als relatielid.
EAE 1: Experimentele allergische encefalomyelitis.
2: Experimentele auto-immune encefalomyelitis.
EAHP Europese associatie voor hypno- psychotherapie.
EAIP Europese associatie voor integratieve psychotherapie.
EAN Europees artikel nummer. Het is de bekende streepjescode die een uniek nummer vertegenwoordigd.
EANG Europese academie voor natuurlijke gezondheidszorg.
EAP Europese associatie voor psychotherapie.
EAR Vertaald is dit: geschatte gemiddelde behoefte.
EAST Enzyme allergo sorbent test.
EAT Experimentele allergische thyreoïditis.
EATRG Vereniging Europese actie voor therapievrijheid en recht op gezondheid.
EAZ Essentieel aminozuur.
EB 1: Epstein-Barr.
2: Elementair lichaampje.
EBCA Epstein-Barr capside antigeen.
EBNA Epstein-Barr nucleair antigeen.
EbR Erytroblast receptor.
EBV Epstein-Barr virus.
EC 1: Electrisch geleidingsvermogen.
2: Erytrocyten concentraat.
3: Eerstelijns centrum.
4: Epi-catechine.
ECB 1: Europees chemicaliën bureau.
2: Eenheid voor chronische beademing.
3: Eerstelijnszorg door cliënten bekeken.
ECC 1: Extracorporale circulatie.
2: Excitatie-contractie koppeling.
ECF Eosinofiele chemotactische factor.
Ecforie of ecphoria Het zich opnieuw bewust worden van een geheugenbeeld.
ECG 1: Epi-catechine gallaat.
2: Afkorting van electrocardiogram of electrocardiografie, ook wel het hartfilmpje genoemd.
ECH Europese commissie voor homeopathie.
ECHAMP Europese koepel van fabrikanten van homeopathica.
Echinococcus Dit is de met vocht gevulde blaasworm, de larve van de hondenlintworm of Taenia echinococcus. Het ding blijkt zeer groot te kunnen worden.
ECM 1: Erythema chronicum migrans.
2: Extracellulaire matrix.
E.coli Escherichia coli die behoort tot de familie van de Enterobacteriaceae.
Ecologie De leer van het leven en de voorwaarden van bestaan der organismen in relatie tot hun omgeving.
ECP 1: Eurocertificaat voor psychotherapie.
2: Europees certificaat voor psychotherapie.
3: Eosinofiel kationisch eiwit.
ECPM Europese koepel voor pluraliteit in geneeskunde.
ECR Extracellulaire ruimte, de buiten de cellen gelegen ruimte.
ecSOD Extracellulaire superoxide dismutase is een belangrijke antioxidant voor het inwendig bekleedsel ofwel endotheel (endothelium) van de bloedvaten.
Ectoparasiet Zie: epizoön.
ECT Electro convulsie of convulsieve therapie. Men noemt ECT ook wel electro-shock therapie. ECT wordt als therapievorm toegepast bij zwaar depressieve patiënten. De therapie bestaat uit het, via electroden op het hoofd, toedienen van een aantal gecontroleerde stroomstoten door de hersenen. ECT wordt alleen toegepast wanneer andere vormen van therapie geen effect sorteren en kan enig tijdelijk (?) geheugenverlies veroorzaken.
ECV 1: Electro cardio-versie.
2: Extracellulaire vloeistof.
3: Extracellulair volume.
ECW Extracellulair water. Het intracellulaire water (ICW) en het extracellulaire water (ECW) vormen samen het totaal lichaamswater (TBW).
Eczeem of eczema Een vaak voorkomende aandoening die de buitenste laag van de huid betreft, de opperhuid of epidermis. Er bestaan talrijke soorten eczeem en verschijningsvormen hiervan. Een aantal vormen: roodheid van de huid of vorming van blaasjes, vlekken, puisten, korsten, schilfers, knobbels, blaren of etter. Het kan op elke leeftijd bij zowel man als vrouw optreden en acuut of chronisch van aard zijn. De oorzaken van dit soms hevig jeukende ongemak zijn eveneens talrijk.
Eczematoïd Een constitutioneel eczeem.
ED 1: Elementair dieet.
2: Effectieve dosering.
EDA Epidurale analgesie.
EDRF Endothelium (endotheel) afgeleide relaxing factor, een vaatverwijdende stof ofwel vasodilatator.
EDS Ehlers-Danlos-syndroom. EDS is een erfelijk bepaalde ziekte van bindweefsel die een wisselend ziektebeeld laat zien. De term mesenchymose wordt ook gebruikt.
EDTA 1: Ethyleen-diamino tetra-azijnzuur.
2: Ethyleen-diamino tetra-acetaat.
3: Europese dialyse en transplantatie associatie.
EDV Eind-diastolisch volume.
EEA 1: Energetische emissie analyse.
2: Energie emissie analyse.
EEG Electro-encefalogram of encefalografie.
Eetstoornissen Hieronder vallen onder andere anorexia nervosa en boulimia nervosa.
EF 1: Executieve functie.
2: Extractum fluidum ofwel vloeibaar extract of aftreksel.
EFA Essentieel vetzuur. De afkorting EVZ wordt ook wel gebruikt.
Efeliden of ephelides De zogenaamde zomersproeten die vooral bij roodharige en blonde typen voorkomen, met name in de zomer.
Effector Iets bewerkstelligen of teweegbrengen. Het op een prikkel of stimulans reagerende eindorgaan, systeem van cellen of weefsels.
Effusie Het in weefsel of naar een lichaamsholte doorsijpelen van vloeistof.
EFO Electro-fysiologisch onderzoek. Het is een onderzoek naar hartritme stoornissen. Het onderzoek wordt uitgevoerd om informatie te verkrijgen over de soort ritmestoornis en de plaats in het hart waar deze ontstaat. De metingen worden verricht met behulp van een dun slangetje (catheter) dat door de bloedvaten naar het hart geschoven wordt.
EFP Milieu-vriendelijke werkwijze.
EFPP Europese federatie voor psychosynthese psychotherapie.
EFSA Europese voedselveiligheid autoriteit.
EGC Epigallo-catechine.
EGCG Epigallo-catechine-gallaat.
EGF 1: Epidermale groeifactor.
2: Epitheliale groeifactor.
EGS Europese galactosemie vereniging.
EGU Endo glucanase eenheid of eenheden.
EHBH 1: Eerste hulp bij hartstoring.
2: Eerste hulp bij een hersenschudding.
EHBO Eerste hulp bij ongelukken.
EHBSO Eerste hulp bij sportongevallen.
EHC Erfelijke hyper-cholesterolemie.
EHEC 1: Enterohemorragische E. coli.
2: Enterohemolytische E. coli.
EHS Ectopisch hormonaal syndroom.
EI Endoscopische index.
EIA Enzym immuno analyse.
EIEC Entero-invasieve E. coli.
Eierstok Ovarium.
Eileider Zie: salpinx.
Eisprong Ovulatie.
EISRA Europees instituut voor wetenschappelijk onderzoek naar Ayurveda.
Eiwit Een proteïne wat is opgebouwd uit aminozuren. Er zijn zeer veel eiwitten actief in ons lichaam en ze hebben uiteenlopende functies.
EIZ Expertisecentrum informele zorg.
EKD Electronisch kinder-dossier.
EKN Vereniging voor experimentele en klinische neurowetenschappen.
Eksteroog Zie: clavus.
ELA Eerstelijns advies.
ELANN Eerstelijns advies noord Nederland.
ELC Eerstelijns centrum.
Electroacupunctuur Een methode van meten die gebruik maakt van talrijke beproefde punten, bekend uit de acupunctuur. Op deze wijze kan een diagnose gesteld worden.
Electrocardiogram Met behulp van een ECG kan de toestand van de hartspier, het hartritme en de stroom door het hart in kaart gebracht worden.
Electro-encefalogram Een EEG is het optekenen van de schommelingen die in de potentiaal van de grote hersenschors optreden.
Electrolyten Dit zijn verbindingen zoals basen, zouten en zuren die opgelost in vloeistof gesplitst kunnen worden in ionen.
ELF Extreem lage frequentie.
ELGZ Eerstelijns gezondheidszorg.
ELHA Eerste landelijke huisartsen associatie.
ELISA Enzym-gekoppeld immuno-sorbent analyse (essaai of toets).
ELN Europees laboratorium voor nutriënten.
Elongase Voor de omzetting van vetzuren zijn twee enzymen van belang, elongase en desaturase. Bij het omzetten van bijvoorbeeld linolzuur (LA) in gamma-linoleenzuur (GLA) is het desaturase enzym benodigd. Omzetting van GLA in dihomo-gamma-linoleenzuur (DGLA) gebeurt door middel van het elongase enzym wat de keten van moleculen verlengt. Zie ook: desaturase.
Elongatie of elongatio Langer worden, uitrekking of verlenging.
ELP Eerstelijns psycholoog.
ELUS Endoluminale ultrasonografie.
ELW Emotioneel lichaamswerk.
ELWP Externe leer- en werkperiode.
Elytitis Ontsteking van de schede.
ELZ Eerstelijns zorg.
EM Electronenmicroscoop of electronenmicroscopie.
EMA 1: Endomysium antistof.
2: Epitheel-membraan antigeen.
3: Electromagnetische analyse.
EMC Esthetisch medisch centrum.
EMD 1: Electronisch medicatie dossier.
2: Electronisch medisch dossier.
EMEA Europees agentschap voor de evaluatie van geneesmiddelen.
Emeticum Een middel om braken op te wekken.
EMF 1: Electromagnetisch veld.
2: Endomyocardiale fibrose.
EMG Electromyogram of electromyografie. De letterlijke betekenis van het EMG is de weergave van elektrische activiteit van de spieren. In de praktijk worden zowel de activiteiten van zenuwen als van spieren gemeten en vastgelegd.
EMGO Instituut voor extramuraal geneeskundig onderzoek.
EMGZ 1: Extramurale gezondheidszorg.
2: Eerstelijns maatschappelijke gezondheidszorg.
EMH Extramedullaire hematopoiesis.
EMP 1: Europees medisch paspoort.
2: Estramustinefosfaat. Het middel vertraagt de celdeling van tumorcellen in uitgezaaid prostaatcarcinoom.
Emulgator Een meestal chemische stof die gebruikt wordt voor het maken van farmaceutische emulsies.
EMV&G Elektromagnetische velden en gezondheid.
ENA Extraheerbaar nucleair antigeen.
Encefalitis of encephalitis De door een bacteriële- of virusinfectie veroorzaakte ontsteking van hersenweefsel.
Encefalomyelitis Benevens ontsteking van de hersenen betreft het hier ook ruggemerg.
Endo- In samenstellingen als: binnen, in of inwendig.
Endocrien Met betrekking tot het afgeven van hormonale stoffen in het bloed.
Endogeen Het ontstaan van binnenuit. Dit in tegenstelling tot exogeen.
ENG Electro-nystagmo-grafie. ENG staat voor de registratie van nystagmus door middel van het vastleggen van de schommelingen in de electrische potentiaal in de oogkas (orbita). Nystagmus is een zich herhalende ritmische, heen-en-weer gaande, snelle beweging van de oogbol. Men noemt dit ook wel een oogbeving, oogbolstuipen of siddering van het oog. Er bestaan verschillende vormen van nystagmus.
ENL Erythema nodosum leprae.
eNOS Endotheliale NO-synthase.
ENS Enteraal zenuwsysteem.
Enteritis Ontsteking van het darmslijmvlies.
Enterobacter Een voornamelijk infecties aan de darm en urineweg veroorzakende bacterie.
Enterohormonen Een aantal van deze hormonen zijn in het centrale zenuwstelsel werkzaam maar ze hebben voornamelijk een regelende invloed op het maag-darmkanaal. Ze worden afgescheiden door endocriene cellen.
Enterotoxine 1: Een schadelijke stof met een voorkeur voor het darmkanaal.
2: Een schadelijke stof (toxine) die door verschillende bacteriën in het darmkanaal wordt gevormd.
Entstof Vaccin.
E-nummer Er kunnen aan een voedingsproduct stoffen worden toegevoegd door de fabrikant. Zie ook: additief.
Enzym Zonder zelf te veranderen versnelt of vertraagt een enzym bepaalde scheikundige processen in het lichaam. Voor ieder proces is een specifiek enzym benodigd. Onze spijsvertering en stofwisseling kunnen zonder enzymen niet functioneren.
EOC Eerstelijns onderzoek centrum.
EOG Electro-oculogram of electro-oculografie.
EORTC Europese organisatie voor de behandeling van kanker.
EOV Enkelvoudig onverzadigd vetzuur. De afkorting MUFA wordt vaker gebruikt.
EP 1: Vertaald is dit: opgewekt potentiaal.
2: Etoposide en platinol of cisplatine, een cytostatica combinatie.
EPA Eicosapentaeenzuur, een omega-3 vetzuur. De afkorting EPZ wordt ook wel gebruikt
EPAR Europees publiek beoordelings-rapport. Hierin zijn de belangrijkste gegevens uit het verrichtte onderzoek bij mens en proefdier samengevat. Zie ook: NPAR.
EPD Electronisch patiënten dossier.
EPEC Entero-pathogene E. coli.
EPF 1: Externe pathogene factor.
2: Epidermis proliferatiefactor.
3: Europees patiënten forum.
Epi- In samenstellingen: boven, op of over.
EPI Exocriene pancreas insufficiëntie. Dit is het niet voldoende afscheiden van enzymen voor de spijsvertering door de alvleesklier ofwel pancreas. Er ontstaan hierdoor problemen met de spijsvertering.
Epicrien Endocriene cellen die hormonale stof afgeven aan andere cellen.
Epidermis De opperhuid, het bovenste of buitenlaagje.
Epifyt 1: Een op de huid levende schimmel.
2: Een plant die op een andere plant groeit zonder daaraan voeding te onttrekken.
Epizoön Een bij de mens voorkomende dierlijke parasiet. We vinden ze op de huid en in het haar. Het meervoud van deze beestjes is epizoa.
EPO 1: Erytropoëtine.
2: Eosinofiel peroxidase.
3: Epidemiologisch preventief onderzoek.
EPOS Experimenteel psychologische onderzoekschool.
EPP Erytropoëtische protoporfyrie.
EPS Geëxpandeerde polystyreen-hardschuim.
EPSP Exciterende of excitatorische postsynaptische potentiaal.
EPTI Experimentele pathologie in de tumor-immunologie.
EPX Eosinofiel proteïne-X, een giftig eiwit.
EPZ Eicosapentaeenzuur, een omega-3 vetzuur. De afkorting EPA wordt veel vaker gebruikt.
Eq Equivalent of gelijkwaardig.
Er Symbool voor het erbium element uit het periodiek systeem.
ER Endoplasmatisch reticulum. Het ER bevindt zich in een lichaamscel. Het is opgebouwd uit een soort van vlakke blaasjes. De met elkaar verbonden binnenruimtes, de cisternen, vormen een netwerk van kanaaltjes door de cel.
ERA Europese nier associatie.
ERAS Vertaald is dit: beter herstel na een operatie.
ERCP Endoscopische retrograde cholangio-pancreaticografie. ERCP is een inwendig endoscopisch onderzoek van de galwegen, galblaas en de alvleesklier. Deze worden door middel van röntgenstralen zichtbaar gemaakt. Tegenwoordig wordt dit onderzoek ook wel uitgevoerd met een MRI-scan. Dit heet dan MRCP.
Erffactor Zie: gen.
ERG Electro retinogram.
Ergocalciferol Vitamine D2.
Ergotherapie Een ergotherapeut helpt mensen die door een ziekte, aandoening of ongeluk moeite of beperkingen hebben bij het uitvoeren van allerlei alledaagse handelingen. Verder gaat het ook om beperkingen die mensen bij hun werk, studie en besteding van vrije tijd ervaren.
ERPF Effectieve renale plasma doorstroming.
Es Symbool voor het einsteinium element uit het periodiek systeem.
ES Extractum siccum ofwel droog extract of aftreksel.
Escherichia Een bacteriën geslacht wat normaal - resident - bij de mens in de darm voorkomt. Wanneer er aan de darm gerelateerde problemen bestaan is het vaak zinvol om bij een laboratorium een test van ontlasting (feces) aan te vragen.
ESF Erytropoëse stimulerende factor.
ESP Vertaald is dit buitenzintuiglijke waarneming.
ESR Erytrocyten sedimentatie waarde.
ESRD Eind stadium renale (nier)ziekte.
ESS Emotioneel stress-syndroom.
EST 1: Estrogeen substitutie therapie.
2: Estrogeen (oestrogeen) sulfotransferase.
Ester De verbinding van een alcohol met een zuur.
ESV Eind-systolisch volume.
ESWT Extracorporale schokgolf therapie.
ET 1: Ergotherapie.
2: Epicutane test.
3: Emotieve therapie.
4: Essentiële trombocytemie.
ETA Eicosatetraeenzuur, een omega-3 vetzuur.
ETAS Electronisch therapie advies systeem.
ETEC Entero-toxicogene Escherichia coli (E. coli).
ETF Elektronen overdragende flavoproteïne.
Ethanol Ethylalcohol.
ETO Ethyleenoxide.
ETR Effectieve thyroxine-ratio.
Eu Symbool voor het europium element uit het periodiek systeem.
EU Europese unie.
Euforie of euphoria Een eigenlijk overdreven goede stemming.
EUR Erasmus universiteit Rotterdam.
Euthanasie Een opzettelijke handeling, in het belang van een ongeneeslijk zieke, om het leven liefst pijnloos te beëindigen.
EV Extrafusale (spier)vezels.
EVLT Endoveneuze lasertherapie.
EVN Epilepsie vereniging Nederland.
EVOV Enkelvoudig onverzadigd vetzuur. De afkorting MUFA wordt meer gebruikt.
EVS Electronisch voorschrijf systeem.
EVV Eerstverantwoordelijk verpleegkundige.
EVVA Europese voedsel veiligheids-autoriteit.
EVZ Essentieel vetzuur, meestal wordt de afkorting EFA gebruikt.
Exantheem of exanthema Huiduitslag die veroorzaakt kan worden door vele geneesmiddelen en virussen.
Excretie Het afscheiden van bijvoorbeeld urine en zweet naar de buitenkant van het lichaam.
Exhaustio Uitputting.
Exogeen Opgeroepen door oorzaken van buitenaf. Dit in tegenstelling tot endogeen.
Expansie Vergroting of uitzetting.
Expiratie De uitademing.
Extensor Een spier die doet strekken.
Extern of externus Uitwendig.
Extraheren 1: Een extract bereiden.
2: Het uittrekken van bijvoorbeeld kiezen of tanden.
Extramuraal Een deel van de hulpverlening gebeurt gewoon bij de mensen thuis. Men noemt dit ook wel extramurale, buiten de muren van een ziekenhuis gelegen, hulpverlening. Dit in tegenstelling tot intramuraal.
Extranucleair Buiten de kern van de cel gelegen.
Extravesicaal Buiten de blaas.
Extreem of extremus Buitenste.
Extremiteit Een uiterste.
Extremiteiten Hier gaat het over de ledematen: onze armen en benen.
Extrinsic Van buitenaf komend.
Extrusie Uitstoting of uitvloeiing.
Exuberans Overmatig groeiend, overvloedig uittredend of woekerend.
Exulcerans Zweervormend.
Exulceratie Verzwering.
Ex vacuo Ten gevolge van een lege ruimte in het lichaam.
EZD Electronisch zorg dossier.
EZP Extramuraal zorgproduct.
ABCDEFGH I JKLMNOPQRSTUVWXYZ
homebioresonantiebiotensorcraniosacraalelectroacupunctuur
fytotherapiehomeopathiekleurenpunctuurorthomoleculairlinks
ayurvedanieuwscontactcurriculum vitaedisclaimertesten
• • • artikelenoverzicht van de website • lexicon • zoeken • • •