De stichting TBNG

De afkorting TBNG staat hier voor tuchtrecht voor beroepsbeoefenaren binnen de natuurlijke gezondheidszorg. Het is een onafhankelijke non-profitorganisatie. Deze stichting heeft al sinds 1990 ervaring in het afhandelen van klachten en het verzorgen van tuchtrechtszaken.

TBNG in het kort


Het TBNG is een onafhankelijk en professioneel tuchtrecht:
 • Cliënt en therapeut hebben recht op hoor en wederhoor.
 • Tuchtrechtszaken komen in eerste aanleg bij de raad van toezicht.
 • Beide partijen kunnen in hoger beroep gaan bij het hof van toezicht.
 • De voorzitters van de raad en het hof zijn rechters.
 • Diverse sancties zijn mogelijk, zoals berisping, boete en schorsing.

Tuchtrecht voor Registertherapeut BNG®


De beroepsverenigingen die voldoen aan kwaliteitscriteria kunnen een overeenkomst afsluiten met de TBNG en het RBNG. De HBO-therapeuten worden dan geregistreerd in het openbare register en mogen de titel voeren van: Registertherapeut BNG®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux merkenbureau en mag daardoor alleen gebruikt worden door deze therapeuten.

Arda, van De Helianthus - Haarlem, heeft bij het TBNG licentienummer 909856.

Het TBNG streeft ernaar dat alle aangesloten beroepsverenigingen dezelfde beroepscode hanteren, daarnaast uniforme statuten en klachtenregelingen hebben die volgens de wettelijke voorwaarden zijn opgesteld.

Beide partijen


Het tuchtrecht van de TBNG is er zowel voor cliënt als voor de therapeut. Iedere cliënt heeft recht op kwaliteit en kan ervan uitgaan dat een therapeut, die zich vrijwillig aan dit tuchtrecht onderwerpt, een kwalitatief goede basis heeft om de gevraagde hulpverlening te bieden. Beide partijen hebben recht op hoor en wederhoor en kunnen in beroep gaan tegen de uitspraak.

Voorbeelden


Een aantal voorbeelden van tuchtrechtszaken uit het verleden:
 • het onthouden van reguliere medische zorg;
 • een verkeerde of te late diagnose;
 • seksuele intimidatie;
 • ten onrechte niet doorverwijzen naar een andere hulpverlener;
 • schending van het beroepsgeheim en
 • cliënten onvoldoende informeren over behandelingen en de eventuele gevolgen daarvan.

Tuchtrecht en klachtenregeling


TBNG verzorgt een onafhankelijk en professioneel tuchtrecht. De beroepsverenigingen, zoals de VBAG, die met de TBNG een overeenkomst hebben afgesloten hanteren zelf een uniforme klachtenregeling. De aard van een klacht bepaalt of het een zaak is voor het tuchtrecht dan wel voor de klachtenregeling. Een tuchtrechtcollege beoordeelt zaken die gaan over de behandeling of de effecten van een behandeling.
Bij de klachtenregeling gaat het meestal om zaken die te maken hebben met de communicatie tussen therapeut en cliënt, zoals bijvoorbeeld onjuiste nota's, het niet nakomen van afspraken en dergelijke.
Omhoog